بسیاری از افراد اینگونه فکر میکنند که میتوانند بدون آموزش موفق شوند.